Sự kiện

Tích Lũy Mỗi Ngày

Huyết Kiếm

H oan nghênh thiếu hiệp đến với Huyết Kiếm - Webgame PK tự do không lo thiếu vàng!

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Huyết Kiếm nhé!

Tích Lũy Nhận Thưởng Mỗi Ngày

 • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
 • Đối tượng: Tất cả thiếu hiệp.
 • Cách thức tham gia: Nhấp biểu tượng Ưu Đãi để mở giao diện hoạt động.

Huyết KiếmNhấp biểu tượng

Huyết KiếmGiao diện hoạt động

 • Nội dung chi tiết: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mức quy định sẽ được nhận thưởng khủng. Phần thưởng thay đổi qua từng ngày.
 • NGÀY 1 - Đột Phá
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Pháp Bảo*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Thần Võ*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Thú Cưỡi*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Quà Phù Linh 4*1 + Vàng*500
5.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Kỵ*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1 + Vàng*1.000
10.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Thần*4 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn + Vàng*1.500
20.000
Kim Cương
Ảo Hóa Thú Cưỡi: Thiết Diệm Thú + Danh Hiệu: Đại Gia Số 1 + Ngũ Thái Oa Thạch*6 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Exp x10 Đơn*1
 • NGÀY 2 - Thú Cưỡi
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Thú Cưỡi*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Thú Cưỡi*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Thú Cưỡi*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Tấn Công Đơn-Lớn*5 + Thanh Long Phù Linh 4*1
5.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Kỵ*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Tấn Công Đơn-Đặc*5 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1
10.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Kỵ*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Tấn Công Đơn-Siêu*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn
20.000
Kim Cương
Danh Hiệu: Đại Gia Hai Lúa + Tiềm Năng Đơn-Kỵ*3 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Thanh Long Phù Linh 5*1 + Exp x10 Đơn*1
 • NGÀY 3 - Pháp Bảo
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Pháp Bảo*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Pháp Bảo*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Pháp Bảo*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Phòng Thủ Đơn-Lớn*5 + Huyền Vũ Phù Linh 4*1
5.000
Kim Cương
Ngũ Thái Oa Thạch*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Phòng Thủ Đơn-Đặc*5 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1
10.000
Kim Cương
Ngũ Thái Oa Thạch *2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Phòng Thủ Đơn-Siêu*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn
20.000
Kim Cương
Danh Hiệu: Đại Gia Ba Phải + Ngũ Thái Oa Thạch *3 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Huyền Vũ Phù Linh 5*1 + Exp x10 Đơn*1
 • NGÀY 4 - Thần Võ
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Thần Võ*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Thần Võ*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Thần Võ*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Sinh Lực Đơn-Lớn*5 + Quà Phù Linh 4*1
5.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Thần*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Sinh Lực Đơn-Đặc*5 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1
10.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Thần*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Sinh Lực Đơn-Siêu*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn
20.000
Kim Cương
Danh Hiệu: Đại Gia Tứ Quý + Tiềm Năng Đơn-Thần*3 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Quà Phù Linh 5*1 + Exp x10 Đơn*1
 • NGÀY 5 - Pháp Tướng
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Pháp Tướng*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Pháp Tướng*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Pháp Tướng*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Tấn Công Đơn-Lớn*5 + Bạch Hổ Phù Linh 4*1
5.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Tướng*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Tấn Công Đơn-Đặc*5 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1
10.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Tướng*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Tấn Công Đơn-Siêu*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn
20.000
Kim Cương
Danh Hiệu: Đại Gia Hai Lúa + Tiềm Năng Đơn-Tướng*3 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Bạch Hổ Phù Linh 5*1 + Exp x10 Đơn*1
 • NGÀY 6 - Đồng Hành
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Đồng Hành*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Đồng Hành*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Đồng Hành*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Phòng Thủ Đơn-Lớn*5 + Chu Tước Phù Linh 4*1
5.000
Kim Cương
Mảnh Kháng Tính*60 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Phòng Thủ Đơn-Đặc*5 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1
10.000
Kim Cương
Mảnh Kháng Tính*80 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Phòng Thủ Đơn-Siêu*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn
20.000
Kim Cương
Danh Hiệu: Đại Gia Sáu Múi + Mảnh Kháng Tính*100 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Chu Tước Phù Linh 5*1 + Exp x10 Đơn*1
 • NGÀY 7 - Ngự Thuẫn
Nạp tích lũy đạtPhần thưởng
200
Kim Cương
Đá Ngự Thuẫn*20 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*2 + Bạc Khóa*60 vạn
500
Kim Cương
Đá Ngự Thuẫn*30 + Đá Rèn Bộ 1 Sao*3 + Bạc Khóa*100 vạn
1.500
Kim Cương
Đá Ngự Thuẫn*100 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*2 + Sinh Lực Đơn-Lớn*5 + Quà Phù Linh 4*1
5.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*3 + Sinh Lực Đơn-Đặc*5 + Đá Luyện Trang Bị*5 + Exp x5 Đơn*1
10.000
Kim Cương
Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*2 + Đá Rèn Bộ 2 Sao*5 + Sinh Lực Đơn-Siêu*5 + Đá Luyện Trang Bị*10 + Bạc Khóa*200 vạn
20.000
Kim Cương
Danh Hiệu: Đại Gia Thất Tình + Tiềm Năng Đơn-Thuẫn*3 + Đá Rèn Bộ 3 Sao*2 + Quà Phù Linh 5*1 + Exp x10 Đơn*1

Ghi chú

 • Các vật phẩm nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì đều là vật phẩm khóa.
 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, thiếu hiệp vui lòng xem trong trò chơi.

Nếu là Tân thủ, thiếu hiệp có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Để lại bình luận của thiếu hiệp tại đây.